SLEVA 10% pro nemocnice a firmení zákazníky při odběru 10 a více párů

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.advhorak.cz
Provozovatel:
Pavel Horák

IČ: 13680951,  DIČ: CZ5607061768
sídlo firmy a kancelář: Hodonínská 105, 696 03 Dubňany

     Všeobecná ustanovení

         Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se v případě, že je zákazníkem spotřebitel, řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

    Vymezení pojmů

      Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
     Prodávající / dodavatel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
     Spotřebitel (kupující) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
     Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky, či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, který se ho týká, a obchodním zákoníkem.
     Uzavření kupní smlouvy – umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek.                                                                                                                                                  Kupní  smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu.         Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
     Smlouva je uzavírána v jazyce českém, je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto všeobecných obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

     Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.
Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu         www.advhorak.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
     Všechny ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou uváděny bez  DPH. Konečné ceny včetně DPH jsou uvedeny při potvrzení objednávky.

 

       Objednávka

          Objednat zboží je možné těmito  způsoby:
  1. internetovým nákupním systémem - vyplněním  objednávkového formuláře a jeho odeslání,
  2. e-mailem.

 

      STORNO OBJEDNÁVKY

         Storno objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě    zákazníka s dodavatelem. Storno objednávky je možné e-mailem, výjimečně telefonicky, pouze v případě, že zboží nebylo již odesláno nebo individuálně  pro zákazníka upravováno.

     Vyřízení objednávky

       Vyřízením objednávky se rozumí příprava zásilky, včetně vystavení prodejního dokladu a její předání k odeslání přepravci. Doba na vyřízení-odeslání  objednávky je stanovena na 3 pracovní dny od podání objednávky u zboží skladem. V případě, že uvedené zboží není skladem,je výjimečně specifické,  bude o jeho termínu doručení kupující informován e-mailem  a to do 3 pracovních dnů od uzavření objednávky. Pokud kupující na tento stanovený termín  plnění e-mailem neodpoví, bere se dodavatelem od kupujícího za termín  akceptovatelný.                                                        Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, zvláště pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka
 

     Doručení -  přepravní náklady

     Dopravu na určenou adresu kupujícímu, zajišťuje dodavatel a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle objednaného množství zboží, zvolené platby a způsobu přepravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník v  objednávkovém formuláři.

     Přepravní náklady:

- při objednávce zboží, s možností jednorázového doručení, v hodnotě  nad   10.000,- Kč  bez DPH,  je doprava zdarma,                                                                                                                               -cena za doručení přepravní službou je 110,-Kč bez DPH  za jeden balík, při platbě předem,

- při doručování zboží na dobírku jsou účtovány přepravní náklady 125,- Kč bez DPH za jeden balík do 12 párů.
     Veškeré zásilky, které zákazník přebírá, doporučujeme ještě v přítomnosti řidiče přepravní služby  prohlédnout z hlediska neporušení přepravního obalu. V případě porušení je potřeba zásilku ihned rozbalit a zkontrolovat úplnost obsahu. Nutné  je také věnovat pozornost skutečnosti, zda souhlasí počet objednaného a  dodaného zboží v dané zásilce.  V případě zjištěného poškození či neúplnosti zásilky je třeba na místě sepsat škodní zápis o charakteru a rozsahu vzniklé škody,  soupisu zboží, které v zásilce chybí, nebo vzhledem k povaze poškození zásilku odmítnout převzít a vrátit zpět dodavateli, s uvedením důvodu na přepravním listu přepravce.

     Způsob platby

      Zákazník má tyto možnosti  na uhrazení objednaného zboží:

- proformafakturou, platba předem na základě vystaveného dokladu dodavatelem,

- zboží na dobírku, uhrazené při převzetí zboží přepravci,

- v hotovosti v provozovně dodavatele,

- platba na fakturu u stálých zákazníků.


      Právo na odstoupení od smlouvy

      Záruka vrácení peněz – právo na odstoupení od smlouvy – nevztahuje se na podnikatele.
Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetovým nákupním systémem na adrese www.advhorak.cz), má spotřebitel právo dle § 53 odst. 7 Obč.Z. od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží). V takovém případě musí být odstoupení od smlouvy nejlépe spolu s vráceným zbožím doručeno prodávajícímu nejpozději čtrnáctý den od doručení zboží. Zboží je třeba doručit kompletní, spolu s původním obalem, nepoškozené a nejevící známky užívání, spolu s dokladem (jeho kopií) prokazujícím koupi zboží u prodávajícího.   V případě, kdy by vracené zboží bylo poškozené, nekompletní, částečně spotřebované apod., vyhrazujeme si právo uplatnit odpovídající kompenzaci za snížení hodnoty vracené věci. Tím není dotčen nárok spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Pokud spotřebitel takto od smlouvy odstoupí, vrátíme mu částku odpovídající kupní ceně nejpozději do 30 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy.
      Poštovné není součástí kupní ceny, jeho úhradou hradí kupující náklady řádného doručení a předání zboží, tato částka se nevrací. Vrácení zboží formou dobírky nebude dodavatelem  přijato. Doporučujeme jeho zaslání formou balíku. Kupující nemá v tomto případě nárok na náhradu poštovného spojeného s vrácením zboží zpět prodávajícímu. Projev vůle odstoupit od smlouvy doporučujeme kupujícímu  učinit písemnou formou, aby bylo zřejmé, že využívá svého práva, neboť zaslání samotného zboží zpět nelze automaticky považovat za projev vůle odstoupit od smlouvy.
       Zboží v případě požadavku výměny, odstoupení od smlouvy nebo reklamace je třeba zaslat s originální fakturou na adresu:
             Pavel Horák

             Hodonínská 105

             696 03 Dubňany                                                                                                                                                                                                        

     
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 
      Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc je bez vad, má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

     Práva ze záruky - reklamace

       Je-li kupujícím spotřebitel, činí záruční doba (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.

     Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

     Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

     Spotřebitel má při uplatnění záruky:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, - jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití, - jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

     Kupující je o uznání reklamace vyrozuměn dopisem, e-mailem či telefonicky, pokud na sebe uvede odpovídající kontakty. Při kladném vyřízení reklamace je volbou zákazníka, zda chce vrátit zpět uhrazenou částku včetně poštovného či zaslat jiné zboží jako výměnu.

      Reklamační řízení se řídí odpovídajícími ustanoveními občanského zákoníku a také zákonem č. 634/1992 Sb.

     Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího ihned, ve složitějších případech do 3 dnů, do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po marném uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.


     Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

     V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů nutných k uplatnění reklamace (zejména doprava reklamovaného zboží k prodávajícímu). V případě neoprávněné reklamace, je-li kupujícím spotřebitel, nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace ani kupující, ani prodávající (prodávajícímu tento nárok vzniká pouze v případě, pokud by se ze strany spotřebitele jednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že jde z jeho strany o zneužití práv).

     Ochrana osobních dat

      Podáním objednávky v internetovém obchodě www.advhorak.cz  dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Veškerá osobní data jsou zpracovávána v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.      Provozovatel prohlašuje, že jediný účel této archivace je oslovení kupujících nabídkou jeho internetových obchodů ve smyslu příležitostného zaslání nabídky na email či poštovní adresu. Veškeré záznamy o kupujícím může každý zákazník kdykoliv z databáze odstranit, a to velmi jednoduše pouhým kliknutím na tzv. odhlašovací link, který je součástí každého rozesílaného reklamního sdělení.

     Odpovědnost

      Upozorňujeme, že informace na webových stránkách internetového obchodu jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Bezvýhradně jsou však garantovány údaje - název zboží a jeho objem, tedy objednávané zboží je nezpochybnitelné. www.advhorak.cz ani provozovatel nenesou vůči jakékoliv straně odpovědnost za škody způsobené použitím informací z internetového obchodu či odkazovaných internetových stránek.

      Závěrečná ustanovení

       Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavřené mezi provozovatelem, www.advhorak.cz   a nakupujícím. Nakupujícím se rozumí fyzická či právnická osoba. Platnost těchto obchodních podmínek je stanovena na dobu od 7.7. 2012 do nahrazení novou verzí, případná nová verze bude vyhlášena odpovídajícím způsobem na internetových stránkách www.advhorak.cz.

 

Zpět do obchodu